DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst    Funding  
logo

Over de collectie - Voorouderlijk Vakmanschap

De collectie is samengesteld uit werk van voorouders en docenten van de oprichters van Stichting De Traditie en bestaat onder meer uit getuigschriften, muzikale composities, correspondentie,  geluidsopnamen,  experimentele protocollen en registraties van wetenschappelijk onderzoek, studentenverslagen, wetenschappelijke publicaties, fijnmechanische instrumenten, elektronica meubelmakerswerk, naaiwerk, borduurwerk, en biografieën. 
Een deel van de collectie heeft betrekking op opkomst en verdwijnen van het vakgebied Vergelijkende Fysiologie (Dierfysiologie), met accenten op het leven en werk van Sven Dijkgraaf en van zijn leerlingen. Tot de topstukken behoren onder andere de originele documenten betreffende de ontdekking van de elektrische zin bij haaien en roggen, en de Nederlandse ontdekking van sonar bij vleermuizen door Sven Dijkgraaf. Maar ook de nalatenschap van vroegere organisten en beiaardiers van de Sint Stevenskerk en de Stevenstoren, waaronder Willem de Vries (1871-1936) en Arie Peters (1908-1980), vertegenwoordigen een uniek stukje Nederlands Cultureel Erfgoed. Buiten de formele arbeidskaders werd eveneens zeer belangrijk werk verricht, zij het minder opvallend. Het handwerk en de biografieën van onze vrouwelijke voorouders zijn indrukwekkende getuigenissen van hun vaardigheden en kwaliteiten. Stichting De Traditie wil ook deze kwaliteiten voor het voetlicht brengen.
De verschillende deelverzamelingen worden momenteel bewerkt, waarbij de afzonderlijke personen centraal staan. Hun werk wordt toegankelijk gemaakt in de vorm van publicaties en Museum-Expo PagesKlik hier voor een overzicht van de inmiddels beschikbare pagina's.

muizenarchief

Dit niet weer . . . . . .

Het zogenaamde 'Muizenrachief' in de kruipruimte van het voormalige Laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie in 1974. Tengevolge van ruimtenood werd een deel van de papieren historie van het Laboratorium blootgesteld aan versnelde vernietiging. Dit schrijnend gebrek aan historisch besef was mede aanleiding tot oprichting van Stichting De Traditie.
Stichting De Traditie is erkentelijk voor rol die de navolgende personen gespeeld hebben bij het conserveren van de collectie: Prof. Dr. Ir. W.A.P.F.L. van de Grind, Prof. Dr. L.J. Dorsman, Prof. Dr. L.Th.G. Theunissen, Prof. Dr. F.A.J. Verstraten, de heer A. van Domselaar, Dr. A.M. Voûte, en  Het Bestuur van de Nederlandse Klokkenspelvereniging.

gemeentedozen

2015 Er komt tekening in . . . . . .

Het archiefmateriaal is momenteel voorgesorteerd op thema, waarbij de pre-collectie DijkgraafS1908, onderdeel van het thema Utrecht-Wetenschap, is ondergebracht in 48  gemeentedozen en is voorzien van een concept-index.  24 Dozen bevatten correspondentie, 11 researchprotocollen, zes onderwijsmateriaal, twee overdrukken, twee managementgegevens, één oraties en obituaries, en vier diverse zaken over het laboratoriumgebouw. Enkele documenten die betrekking hebben op elektrofysiologie en onderzoek naar elektroreceptieve vissen werden gedigitaliseerd. In beginsel kan de pre-collectie DijkgraafS1908 overgedragen worden aan een institutioneel archief. Inmiddels is ook een lijst van de experimenten en van de studentenverslagen van het team Peters/Bretschneider beschikbaar, die te zijner tijd zal verwijzen naar enkele representatieve onderzoekresultaten uit de periode 1968-1986. Vanaf 2016 geeft Stichting De Traditie prioriteit aan het bewerken van het thema Nijmegen-Muziek.

handzaag

2016 Gedistribueerd depôt

Het beleidsplan van Stichting De Traditie spreekt van expositie van de collectie middels diverse publicatievormen. Inmiddels wordt duidelijk dat Stichting De Traditie niet opteert voor de traditionele museumvorm, waarbij fysiek bezoek noodzakelijk is om kennis te maken met het erfgoed, maar kiest voor presentatie via een website; een trend die ook door grote musea wordt gevolgd. Voor de opslag van de collectie betekent dit dat kavels van de collectie ondergebracht kunnen worden bij een passend institutioneel archief zodra ze beschreven zijn en digitaal toegankelijk. Wat niet door een institutioneel archief wordt opgenomen, kan geretourneerd worden aan de inbrengers. De opslag vindt zodoende plaats in een gedistribueerd depôt: diverse institutionele archiefconservatoren en betrokken particulieren. De handzagen links van Carel Alexander Walhof (1878) voor meubelmakerswerk, en van Marinus Coenraad Peters (1878) voor tuinonderhoud bijvoorbeeld, worden bewaard bij particulieren.

2017 Universiteitsmuseum Utrecht neemt pre-collectie over

Op 10 april 2017 werd de pre-collectie DijkgraafS1908 overgedragen aan het Utrechtse Universiteitsmuseum. De pre-collectie DijkgraafS1908 bestaat uit 51 archiefdozen - zogenaamde 'Gemeentedozen' - waarvan er 24 correspondentie bevatten en 11 onderzoekprotocollen; beide uit het tijdvak 1931-1974. De overige dozen bevatten onderwijsmateriaal, managementzaken, en laboratoriumgegevens. De collectie geeft een gedetailleed beeld van het universitaire beleid vóór en na de tweede wereldoorlog. Ook de rol van de technologische ontwikkelingen en de invloed van buitenlandse wetenschappers wordt belicht. Was in 1931 nog sprake van snaargalvanometers en kymografions met roettrommels, in 1974 waren operationele versterkers gemeengoed en deden de eerste computers hun intrede in het Utrechtse wetenschappelijke bedrijf.

2019 Willem de Vries, organist en beiaardier

De pre-collectie Vries-Wde1871 is inmiddels gescand en geïndexeerd. Besloten is om deze pre-collectie samen met enkele andere te archiveren als pre-collectie PetersA1908_V, waarbij V staat voor Voorgangers, Vrienden, en Vakgenoten. Met de overdracht aan een institutioneel archief wordt gewacht totdat de overige documenten van de pre-collectie PetersA1908 zijn gescand en geïndexeerd. Verwacht wordt dat hier en daar nog een enkel verdwaald document opduikt dat in de pre-collectie VriesWde1871 thuishoort. Speelde bij het indexeren van de pre-collectie DijkgraafS1908 de tijdsdruk van de verhuizing een grote rol, bij het indexeren van de pre-collectie PetersA1908 blijkt de onoverzichtelijke opslag tijdrovend te werken. Desalniettemin is er weer sprake van vooruitgang. Zie verder Afronding en Overdracht 2023.

 2021 Arie Peters, organist en beiaardier

De pre-collectie PetersA1908, waaronder ook het archief van Willem de Vries, is nu gedigitaliseerd, waarbij het aantal scans meer dan 18.000 bedraagt. Het betreft autografen, documenten van voorgangers, vakgenoten, vrienden, lesmateriaal, beiaardtransposities, orgelprogramma's, plus een veelheid aan handschriften met gekopiëerde muziek, en schriftjes met literatuuruittreksels. Het is in beginsel mogelijk van het reeds gescande materiaal een her-indexatie te ondernemen, zonder dat daarvoor lijfelijke aanwezigheid in het archief noodzakelijk is. Omdat eerder gepubliceerde boeken elders in bibliotheken kunnen worden geraadpleegd, werd hiervan alleen een lijst opgesteld. Zie verder Afronding en Overdracht 2023.

 2023 Dijkgraafs Elekroreceptie Project - vervolg

Conform het beleidsplan worden de door Stichting De Traditie geadopteerde projecten Elektroreceptie en Elektrofysiologie van het voormalige Laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie te Utrecht gedigitaliseerd. Doel is een representatieve selectie samen te stellen van 1) onderzoek naar de functie van de ampullaire zintuigen van vissen, 2) onderzoek naar de elektrische velden die in de natuur voorkomen en die met ampullaire zintuigen gedetecteerd zouden kunnen worden, en 3) onderzoek naar het biologische gebruik van die elektrische velden. Het tijdvenster loopt van 1963 tot 2006.
  • Afbeelding links: Promovendus Rob Peters (links) en student Rob Veeneklaas (rechts) verlaten het onderzoekschip van het Laboratoire Arago te Banyuls enkele mijlen uit de kust, teneinde kleinschalig elektrische velden te meten die door haaien gebruikt zouden kunnen worden voor orientatie. De experimenten maakten deel uit van een reguliere excursie voor doctoraalstudenten biologie naar een buitenlands marien biologisch station (Banyuls Fr, 1970).
  • 20230917