DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst     Funding  
logo

Verklarende woordenlijst

Cultuur   IdeeŽn en levenswijze van een volk; in engere zin: kunst, wetenschap, godsdienst, recht. (van Dale 1978): -1. bebouwing van de grond met gewassen: een stuk grond in cultuur brengen; ontginning; -2. verbouw van een nuttig gewas in het groot., inz. in Indie (in die betekenis veelal in de vorm van culture, mv cultures); -3. massa van op een geschikte voedingsbodem aangekweekte bacteriŽn van een bepaalde soort; -4.beschaving, verfijning van het geestelijk en zedelijk leven, respectievelijk het daarin bereikte peil, beschavingstoestand: de bloei der cultuur; een gevaar voor de cultuur; cultuur is meer dan; de westerse cultuur; primitieve culturen civilisatie;- die toestand met betrekking tot een bepaald volk of een bepaalde tijd.
Wikipedia: Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven. Er bestaan uiteenlopende definities van "cultuur", die duiden op verschillende theoretische benaderingen voor de beeldvorming of evaluatie van de menselijke activiteit en haar producten.
Belastingdienst 2012: Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.

Echolocatie  Het vermogen van bepaalde dieren om voorwerpen te lokaliseren door zelf geluid uit te zenden, en te luisteren naar de weerkaatste echo's.

Elektrisch orgaan  Een orgaan van sommige vissoorten, veelal van myogene oorsprong, dat elektrische ontladingen kan afgeven door middel van synchrone actiepotentialen van electrocytenweefsel. Ontladingen van enkele volts sterkte tot enkele honderden volts zijn bekend.

Elektrofysiologie  De kennis en de studie van de elektrische aspecten van levensverrichtingen van organismen, zoals ionenverplaatsingen bij zenuwimpulsen, spieractiviteit, en algemene homeostase.

Elektroreceptie   Het vermogen van sommige aquatische diersoorten om natuurlijke elektrische velden in waterige omgevingen te voelen met behulp van een speciaal zintuigorgaan.

Elektroreceptor orgaan  Zintuigorgaantjes in de huid van sommige aquatische vertebraten, behorend tot het octavo-lateralis systeem, die bestemd zijn voor het detecteren van elektrische potentiaalverschillen van 0.01 mV/cm tot 1 V/cm. Elektroreceptor organen komen voor in verschillende vormen: ampullen van Lorenzini, microampullen, en knolvormige organen.

Ferntastsinn  Duitse term voor 'tastzin op afstand', het vermogen van o.a. vissen en amfibieŽn om via het detecteren van waterbewegingen de bron daarvan te lokaliseren. Bij vissen: het zijlijnsysteem..

Museum  Een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiŽle en immateriŽle getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.

Psychofysica  De kennis en de gedragsmatige studie van informatieverwerking van dierlijke organismen door het samenstel van zintuigen, zenuwen, centraal zenuwstelsel en effectoren (black box benadering; zie systeemtheorie).

Reafferentieprincipe Organisatievorm van een neuraal netwerk, waardoor het mogelijk is onderscheid te maken tussen prikkels die door bewegingen van het organisme zelf worden veroorzaakt (re-afferent), en de prikkels die een externe oorsprong hebben (ex-afferent). Zie: Holst-E-von, Mittelstaedt-H 1950. Das Reafferenzprinzip. Wechselwirkungen zwischen zentral Nervensystem und Peripherie. Naturwiss. 37, 464-476.

Solitaire Chemosensorische Cellen (SCCs)  Een type zintuigcel, zeer waarschijnlijk chemoreceptief van aard, dat verspreid voorkomt over de huid van vissen, en waarvan het detector gedeelte bestaat uit een enkele microvillus. Innervatie via de trigeminis. Aanvankelijk alleen bij vissen aangetoond, recentelijk ook bij ademhalingsepitheel van mensen.

Traditie (van Dale 1978) o.a.: -1. (rechtst,): het overleveren van een zaak, bezitsoverdracht, levering; -2. het overdragen van persoon op persoon, van generatie op generatie, bij monde en vervolgens ook in voorstelling of geschrift, van geestelijk bezit, van cultuurgoederen; overlevering: traditie is de basis van folklore; kerkelijke traditie; -3. hetgeen (mondeling of op andere wijze) overgegeven is van geslacht op geslacht, hetzij een verhaal of een gewoonte of gebruik: de traditie is deze; de traditie van de doop bij het passeren der linie; volgens (de) traditie, volgens gewoonte; een oude traditie in ere houden; -4. het zich richten naar overgeleverde gebruiken, meningen, gevoelens, enz.; overgeleverde wijze van denken, handelen en voelen, of het geheel daarvan: de traditie verzekert de continuẗeit van de cultuur; vasthouden, hechten, aan (de) traditie; vaderlandse, wetenschappelijke traditie.

Vergelijkende Fysiologie  De kennis en de studie van de levensverrichtingen van meer soorten organismen dan alleen de mens. Zie discipline, en hoogleraren.

Wetenschap  Kennis. Verzamelen van kennis.

Zijlijnsysteem  een zintuig bij o.a. vissen en amfibieŽn om via het detecteren van waterbewegingen de bron daarvan te lokaliseren. Bjj vissen zichtbaar als een lijn over de flanken van kieuw naar staart. De zintuigcellen van de zijlijnorganen vertonen eenzelfde bouw als die van het gehoor, de rotatiezin, de evenwichtszin, en de elektrosensorische cellen van elektroreceptor-organen.
20200110